Türkçe    English    Russian    عربي   

Garanti Şartları

 

1-     Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 5 yıldır.

2-     Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır

3-     Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumun da, tamir de geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii,  acentası  ,temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 5 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır

4-     Malın garanti süresi içerisin de, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Malın;
-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın sürerlilik   kazanması,
-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
-Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

5-     Malın kullanma kılavuzun da yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6-     Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı ve ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C Gümrük ve Ticaret bakanlığı Piyasa Gözetleme Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilirsiniz.

Garanti kapsamı dışındaki hususlar:

   1- Yanlış tesisat veya yanlış montajdan kaynaklanan arızalar.
   2- Kum, çakıl  gibi artıkların sebep olabileceği arızalar.
   3- Su giriş basıncının 10 bardan yüksek olduğu tesisatlar da basınç düşürücü kullanılmamasından doğabilecek arızalar.
   4- Yükleme, taşıma, boşaltma ve montaj esnasında düşme, çarpma vb. durumlardan kaynaklanabilecek bozulmalar.
   5- Uzun süre açık alanda kalan ürünlerin yüzeylerinde meydana gelebilecek bozulmalar.
   6- Asit ya da aşındırıcı madde içeren temizleyicilerin kullanılması sonucu oluşabilecek  deformasyonlar.
   7- Kireçlenmeden kaynaklanabilecek sorunlar.
   8- Orijinal yedek parça dışında kullanılan parçaların sebep olacağı arızalar.